1. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Service)

  1.1 ข้อตกลงนี้กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์ URL http://รถมือสอง.com/ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) รถมือสอง.COM (ต่อไปนี้เรียกว่า “รถมือสอง”) ให้บริการเว็บไซต์ รถมือสอง.COM (ต่อไปนี้เรียกว่า“บริการ”) แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานหรือสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”)

  1.2 รถมือสองสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว

  1.3 ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้งานหรือสมาชิกทุกท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไปนี้


2. ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

  2.1 สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และข้อมูลการลงทะเบียนนั้นจะต้องล่าสุด หากที่มูลที่ท่านลงทะเบียนไม่เป็นความจริง ไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์ รถมือสองขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการของคุณโดยไม่ต้องบอกกล่าว

  2.2 ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละท่านสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทางรถมือสองพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลง ทะเบียนซ้ำ หรือมีการลงทะเบียนซ้ำหลายๆครั้ง รถมือสองขอดำเนินการตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิก

  2.3 สมาชิกแต่ละท่านสามารถลงขายรถได้เพียง 3 คันต่อปีเท่านั้น รูปประกอบการขายรถแต่ละคันต้องมีอย่างน้อย 1 รูปภาพที่เห็นทะเบียนรถชัดเจน และการขายรถแต่ละครั้งนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ และข้อมูลนั้นจะต้องล่าสุด หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวรถมือสองจะระงับบริการนั้นทันที

  2.4 ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  2.5 ท่านต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่ 3 รวมทั้งข้อความอื่นๆที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

  2.6 สมาชิกจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หากเกิดความเสียหายโดยสมาชิกเป็นผู้กระทำ แต่เพียงผู้เดียว รถมือสองไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น หรือบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อมูลบนเว็บไซต์


3. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


  3.1 สมาชิกเข้าสู่ระบบหรือเก็บไว้ข้อมูลส่วนบุคคล รถมือสองจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการกักข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่รถมือสอง

  3.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทุกท่าน รถมือสองจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น IP address หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ ไลน์ไอดีที่ท่านติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่และเวลาของการใช้งานของท่าน เราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงการให้บริการและเป็นไปตามข้อบังคับของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 http://www.amnathos.go.th/row.html

  3.3 อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ วิธีการเก็บอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสูญหายหรือถูก hack (จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รถมือสองขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


4. การยกเลิกบริการ

  4.1 สมาชิกสามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้หากไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วนของรถมือสอง

  4.2 รถมือสองมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการและลบข้อมูลเนื้อหาในบริการหรือข้อมูลของท่านได้ทันที หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


5. ข้อจำกัดความรับผิด


  5.1 ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานจนส่งผลให้เกิดความเสียหายกับรถมือสองหรือบุคคลที่สาม ผู้ที่ละเมิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้รถมือสองรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น รถมือสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ในการใช้บริการ และ/หรือบุคคลผู้เสียหายนั้น